دسته بندی آیین نامه

برچسب ها

عضویت در خبرنامه

نام

شرح مطلب

23

آیین نامه تجهیزات گروه کوهنوردی فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر

پست بر روی
آیین نامه تجهیزات گروه کوهنوردی فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر

آیین‌نامه تجهیزات گروه

بخش اول: تعاریف اولیه

تعریف تجهیزات گروه: كليه وسايل و ابزار و تجهيزات اعم از فني و غير فني و آموزشي كه بعد از تصويب هيئت

تجهیزات خريداری شده و در اختيار مسئول تجهيزات قرار گرفته را تجهيزات گروه فارغ التحصيلان دانشگاه اميركبير ميناميم.

تبصره ۱:كليه اموال و تجهيزات خريداری شده از محل صندوق گروه فارغ التحصيلان دانشگاه اميركبير بايد بعد ازصورتجلسه هيئت رئيسه تحويل مسئول تجهيزات گروه شود.

تبصره ۲:كليه ابزار و وسايلي كه به واسطه گروه كوه دانشگاه صنعتي اميركبير و در زمان عدم فعاليت اين گروه دراختيار گروه فارغ التحصيلان قرار گرفته است مادامی كه گروه فوق الذكر فعاليت خود را از سر نگرفته است به صورت امانت نزد گروه فارغ التحصيلان بوده و در طول اين مدت طبق آيين نامه تجهيزات مورد استفاده قرار مي گيرند.

تبصره ۳: وسايل و ابزاری كه به صورت اهدايی در اختيار گروه قرار مي گيرد پس از صورتجلسه در هيئت رئيسه گروه جزو اموال گروه محسوب می شود.

مسئول تجهیزات: مسئول تجهيزات گروه بوده كه با توجه به تعريف اين بخش ذيل كميته مالی و امول مسئوليت اين بخش مستقيما متوجه مسئول كميته مالی و اموال گروه می باشد. مسئول كميته مالی و اموال ميتواند شخصا مسئول تجهيزات گروه باشد و يا با هماهنگی هيئت رئيسه فرد ديگری را به اين منظور معرفی نمايد. مسئوليت های زير به عهده مسئول تجهيزات گروه است:

  • حفظ و نگهداری و تهيه فهرست و شناسنامه از کليه تجهيزات گروه.
  • تهيه آيين نامه ها و دستورالعملهای مورد نياز اين بخش برای طرح در هيات رئيسه.
  • هماهنگی با سرپرست هر برنامه به منظور تامين تجهيزات موردنياز برنامه مطابق آيين نامه تجهيزات.
  • امانت دهی و تحويل تجهيزات گروه بر حسب نياز برنامه ها و موجودی وسايل و حصول اطمينان از رعايت آيين نامه تجهيزات در اين مورد.

بخش دوم: استفاده از تجهیزات گروه

بنا به تصويب هيئت رئيسه گروه، استفاده از تجهيزات گروه، در برنامه های گروه اعم از اعلام شده در تقويم و يا برنامه های شناور امكان پذير است. به منظور بهره مندی از تجهيزات گروه، سرپرست و شركت كنندگان در برنامه های گروه طبق شرايط زير مي توانند از تجهيزات گروه استفاده كنند:

-1سرپرست برنامه مي بايست حداقل 24 ساعت قبل از برنامه خود وسايل گروهی مورد نياز را شخصا به مسئول تجهيزات گروه اعلام كرده و در صورت مهيا بودن تجهيزات مطروحه آنها را دريافت كند. بديهی است مسئوليت حفظ ونگهداری از اين وسايل درطی برنامه متوجه سرپرست آن برنامه است.

تبصره 1: سرپرست برنامه موظف است تجهيزات تحويلی گروه را در انتهای برنامه جمع آوری كرده و بعد از بازبينی واطمينان از صحت كاركرد آنها حداكثر ظرف 5 روز کاری به مسئول تجهيزات گروه تحويل دهد.

-2 شركت كنندگان دربرنامه های گروه درصورت نياز به تجهيزات موجود درگروه حداقل 24 ساعت قبل ازبرنامه مي بايست با هماهنگي مسئول تجهيزات گروه تجهيزات مورد نياز خود را دريافت كنند. مسئوليت تجهيزات تحويلي به عهده شخص تحويل گيرنده است.

تبصره 1: اولويت در اختيار قرار دادن تجهيزات نسبت به زمان مراجعه ايشان ( پس از تاييد سرپرست برنامه نسبت به حضور فرد در برنامه ) معين می شود.

تبصره 2: شركت كنندگان در برنامه حداكثر 72 ساعت بعد از اتمام برنامه بايستی تجهيزات تحويل گرفته شده خود را باهماهنگی مسئول تجهيزات گروه در اختيار وی بگذارند.

توضیح : وسايل گروهی تحويل سرپرست برنامه و يا شخصی كه از جانب وی معرفی شده خواهد شد. بديهی است مسئوليت بازگرداندن وسايل تحويلی متوجه شخص تقاضا دهنده می باشد.

در مورد برنامه هاي خارج از تقویم گروه : با هماهنگي مسئول گروه و اموال ( تصويب ايشان ) اشخاص می توانند از تجهيزات گروه استفاده نمايند :

تبصره 1 : اشخاص به منظور استفاده از تجهيزات گروه در برنامه های شخصي خود بايستي حداقل یک هفته قبل ازاجرای برنامه ، مسئول تجهيزات گروه را در اطلاع قرار دهند تا پس از تاييد مسئول گروه و اموال ، تجهيزات مورد نياز دراختيار ايشان قرار گيرد.

تبصره 2 : مسئول اموال مختار است در صورت صلاحدید در برنامه های شخصی از شخص امانت گیرنده ودیعه دریافت نماید.

توضیح : متقاضی تنها با ارسال تقاضا به هر نحوی و تاییدیه مسئول اموال و مسئول گروه مجاز به دریافت تجهیزات خواهد بود و در صورت دیرکرد در بازگرداندن وسایل یا خسارت به وسایل مطابق آئین نامه جریمه خواهد گردید.

بخش سوم: هزینه استهلاك تجهیزات و جرائم دیركرد

الف - هزینه استهلاک

استفاده از كليه تجهيزات شخصي گروه در برنامه های رسمی و شناور گروه برای اعضا رايگان بوده و هزينه استهلاك وسايل ازمحل حق شركت در برنامه تامين شده و به منظور بازسازی و تامين وسايل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

استفاده از تجهيزات گروهی (چادر، طناب، بيسيم و ...) كه به صورت مشترك در برنامه ها مورد بهره برداری قرار مي گيرد در برنامه هاي رسمي و شناور گروه هزينه اي مورد توجه شركت كنندگان در برنامه نخواهد كرد.

تبصره 1: در صورت ايراد خسارت به وسايل (خسارت غير معمول و فارغ از استهلاك متعارف برنامه)، تصميم گيری درخصوص خسارت وارده طبق بخش چهارم اين آيين نامه انجام می شود.

در صورتي كه اعضا رسمي گروه خواهان استفاده از تجهيزات گروه در برنامه هاي شخصي خود باشند و استفاده از وسايل مورد نياز در برنامه مورد نظر طبق بخش دوم اين آيين نه تاييد هيئت رئيسه رسيده باشد، هزينه های استهلاك تجهيزات طبق جدول زير از ايشان اخذ ميشود.

توضیح : چنانچه وسایلی در انبار گروه موجود بوده ولی در جدول بالا ذكر نشده باشند قابل امانت دهی در برنامه های شخصی نیستند.

ب جرائم دیركرد تحویل وسائل امانت گرفته شده.

از آنجا كه فرايند امانت دهی تجهيزات گروه نيازمند رعايت انضباط زمانی بوده تا اين تجهيزات در زمان مناسب به منظور استفاده در برنامه های گروه در انبار تجهيزات فراهم باشند؛ كليه افرادی كه طبق بخش دوم اين آيين نامه حداكثرتا 5 روز بعد از برنامه تجهيزات امانت گرفته شده را تحويل ندهند مشمول جرائم زير می شوند:

1- هررديف وسيله امانت گرفته شده بعد از 5 روز شامل 30000 تومان جريمه تاخير در تحويل می شود.

2-چنانچه تاخيردر تحويل تجهيزات امانت گرفته شده بيشتراز 10 روز به طول بيانجامد وتاخير پيش آمده موجب خلل در روند برگزاري برنامه های هفته های بعد از تاخير شود، به ازاي هر هفته تاخير موجب 100000هزار تومان جریمه محاسبه می شود.

(به طور مثال چنانچه عدم تحويل به موقع يك تخته چادر موجب شود در دو برنامه پيش بيني شده در تقويم نفراتی به دليل نبود چادر مذكور نتوانند در برنامه شركت كنند از فرد تاخير كننده مبلغ مبلغ 200000 هزار تومان بابت ایجاد بی نظمي مذكور و محروم ساختن ديگر اعضا از شركت در برنامه ها به عنوان جريمه اخذ می شود(.

كليه جريمه های دريافتي پس از ذكر در فرم امانت دهي به محل صندوق گروه واريز ميشود و مسئول مالي بايستی آنهارا تحت رديف جرائم ديركرد تحويل به گزارش هيئت رئيسه و اعضا گروه (در مجمع سالانه) برساند.

3- چنانچه در تحویل تجهیزات امانت گرفته شده تاخیر بیش از 10 روز باشد ، علاوه بر جریمه پیش بینی شده ، روزی 30 هزار تومان اضافه دریافت خواهد گردید.

تبصره : هرگونه تاخیر اجتناب ناپذیر در بازگرداندن وسایل گروه باید به اطلاع مسئول اموال برسد.

بخش چهارم: جبران خسارت وسایل

در كليه برنامه های برگزار شده رسمی گروه، مسئوليت وسايل گروهی در درجه اول بر عهده سرپرست برنامه بوده و وی موظف است كه تجهيزات گروهی را سالم و تميز به مسئول تجهيزات گروه بازگرداند. در طول برنامه سرپرست ميتواند وسايل را مشخصا به فرد يا گروهك خاصی تحويل داده و ايشان را متعهد به حفظ و نگهداری تجهيزات نمايد. درصورت سهل انگاری در نگهداری از تجهيزات، در خصوص خسارت احتمالی در درجه اول سرپرست برنامه پاسخگو ومسئول است و در صورتی كه وي تجهيزات خسارت ديده را مشخصا در اختيار فرد يا گروهكی قرار داده باشد مسئولاست تا خسارت وسيله فوق را عينا جبران كرده و يا هزينه آن را بعد از جمع آوري از مسببان خسارت به صندوق گروه واريز نمايد. ( در صورت نياز به تعميرات، مسئوليت مراجعات حضوري و پيگيری تعمير مورد نياز بر عهده سرپرست برنامه ای است كه تجهيزات تحويل وی بوده است( در صورتي كه خسارت وارده به تجهيزات گروه بر اثر سهل انگاری فردي باشد (جا گذاشتن، گم كردن و ...) جبران خسارت وارده مستقيما بر عهده فرد تحويل گيرنده وسيله است.

در مواردي كه بر اثر حوادث غير مترقبه (بهمن، سيل و ...) به تجهيزات گروه آسيبی وارد مي شود در خصوص نقش افراد در بروز خسارت و چگونگي جبران آن جلسه ای با حضور اعضای هيئت رئيسه، سرپرست برنامه، مسئول فنی برنامه و نفراتي كه وسايل خسارت ديده در طول برنامه تحويل ايشان بوده تشكيل می گردد و تصميمات مقتضی اتخاذ ميشود.

خسارات ناشی از استهلاك معمول وسايل از محل صندوق گروه پرداخت می شود.

بخش پنجم: تهیه و خرید تجهیزات گروه

در خصوص تهيه تجهيزات جديد برای گروه به منظور جايگزيني تجهيزات مستعمل موجود و يا تامين تجهيزات موردنياز، مسئول تجهيزات گروه و اعضای كميته فنی نيازمندی هاي خود را در جلسه هيئت رئيسه اعلام نموده و پس ازتصويب هيئت رئيسه و معين شدن ميزان بودجه اختصاص يافته ، مسئول تجهيزات موظف است خود شخصا اقدام به خريدنمايد. در صورتی كه مسئول تجهيزات و يا هيئت رئيسه تشخيص دهند شخص ديگری مي تواند تجهيزات مورد نياز رابا شرايط بهتری خريداری نمايد اين مسئوليت قابل انتقال است.

كليه تجهيزات خريداری شده بايستي بعد از تهيه به طور حضوری به مشاهده اعضای هيئت رئيسه رسيده و سپس بعد ازثبت در صورتجلسه هيئت رئيسه گروه تحويل مسئول تجهيزات گروه شود.

همچنین میتوانید فایل آیین نامه تجهیزات گروه کوهنوردی را از قسمت ضمیمه ها دانلود نمایید:

دسته ها: آیین نامه تجهیزات گروه | برچسب ها: | نظرات: (0) | تعداد نمایش: (1838) | بازگشت

ضمیمه ها

  1. آیین نامه تجهیزات گروه 97.pdf 1397/08/14 03:25:17 ب.ظ

پست بر روی نظر